+421 901 701 704
Váš košík je prázdny

Všeobecné obchodné podmienky

Prevádzkovateľ:

Názov spoločnosti: Sepia tlač s.r.o.
Ulica a číslo: Lamačská cesta 8
Mesto a PSČ: Bratislava, 811 04
Štát: Slovenská republika
IČO: 4592 6662
DIČ: 2023 2273 49
IČ DPH: SK 2023 2273 49

Bankové spojenie:

Československá obchodná banka
Banka: ČSOB
IBAN: SK15 7500 0000 0040 3176 7528
Kód banky: 7500
BIC: CEKOSKBX

Všeobecné info a kontakt na výrobu:

Tlač/Konzultácie/výroba: info@sepiatlac.sk
+421 901 701 704
Všeobecné informácie: Andrej Vrbovský
vrbovsky@sepiatlac.sk

1) Úvodné ustanovenia

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej aj len „VOP“) upravujú vzájomné práva a povinnosti medzi spoločnosťou Sepia tlač s.r.o., so sídlom Lamačská cesta 8, 811 04 Bratislava, IČO: 45 926 662, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 70650/B (ďalej len ako „predávajúci“) a jej zákazníkmi, ktorými sú fyzické osoby – spotrebitelia, fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby (ďalej len „kupujúci“), vyplývajúce z kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je predaj a kúpa tovaru prostredníctvom elektronického obchodu na internetovej stránke https://sepiatlac.sk predávajúceho. Fakturačné údaje a kontakt na prevádzkovateľa a prevádzku, vrátane otváracích hodín, sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho.

2. V prípade, že kupujúci je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, riadia sa vzťahy príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“), zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 102/2014 Z. z.“) a zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa (ďalej len „zákon č. 250/2007 Z. z.“) a týmito VOP.

3. V prípade, že kupujúcim je právnická osoba, alebo fyzická osoba, ktorá nie je spotrebiteľom, ich vzťahy, ktoré nie sú upravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“). Všetky citované právne predpisy sa rozumejú v znení platnom v čase uzavretia zmluvy o predaji výrobku alebo poskytnutí služby. Individuálna zmluva a kogentné ustanovenia Obchodného zákonníka majú prednosť pred ustanoveniami týchto VOP.

2) Uzatváranie kúpnej zmluvy so spotrebiteľom

1. Návrh predávajúceho dodať tovar prezentovaný v elektronickom obchode nie je návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy (ponukou) v zmysle ustanovenia § 43a Občianskeho zákonníka a predávajúci nie je povinný uzavrieť s kupujúcim kúpnu zmluvu týkajúcu sa tohto výrobku. Prezentácia výrobku v elektronickom obchode je iba informatívneho charakteru. Návrh na uzavretie kúpnej zmluvy zasiela kupujúci predávajúcemu vo forme vyplneného a odoslaného formulára umiestneného na internetovej stránke predávajúceho, ktorým zasiela návrh na uzavretie kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je odplatný prevod vlastníckeho práva k tovaru označeného kupujúcim za kúpnu cenu a za podmienok, uvedených v tejto objednávke (ďalej len „objednávka“).

2. Kupujúci odoslaním objednávky s povinnosťou platby cez elektronický obchod predávajúceho vyjadruje súhlas s týmito VOP, spracovaním osobných údajov predávajúcim v súlade so zákonnými ustanoveniami a so zaslaním faktúry elektronickou formou. Kupujúci zodpovedá za správnosť a plnú funkčnosť e-mailovej adresy, ktorú uviedol v objednávke. Na vyžiadanie kupujúceho je možné faktúru zaslať aj v listinnej podobe.

3. Akceptácia objednávky je akceptovaním návrhu kupujúceho na uzavretie kúpnej zmluvy zo strany predávajúceho. Akceptácia objednávky obsahuje informáciu o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru a/alebo iných služieb, údaj o predpokladanej dodacej lehote tovaru, názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný a údaje o prípadnej cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru do dohodnutého miesta doručenia tovaru pre kupujúceho, údaje o predávajúcom (obchodné meno, sídlo, IČO, číslo zápisu v obchodnom registri a pod.), prípadne aj iné potrebné údaje.

4. Predpokladaná dodacia lehota sa môže primerane zmeniť v prípadoch, ktoré vznikli nezávisle od vôle predávajúceho, predávajúci o dôvodoch a zmene dodacej lehoty kupujúceho upovedomí.

5. Kúpna zmluva je uzavretá doručením akceptácie objednávky v elektronickej podobe kupujúcemu. Objednávka a jej akceptácia (ďalej aj „kúpna zmluva“) bude predávajúcim uložená v elektronickej podobe po nevyhnutný čas a bude kupujúcemu prístupná na jeho žiadosť. Predávajúci splní povinnosť vydať kupujúcemu bezprostredne po uzavretí kúpnej zmluvy jedno jej vyhotovenie tým, že e-mailom doručí kupujúcemu akceptáciu jeho objednávky. Kúpna zmluva a všeobecné obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kupujúci vyjadruje súhlas so všeobecnými obchodnými podmienkami pri vykonaní objednávky v elektronickom obchode.

6. Predávajúci jasným, jednoznačným, zrozumiteľným a nezameniteľným spôsobom informoval pred odoslaním objednávky kupujúceho o predzmluvných informáciách, týkajúcich sa reklamačných, platobných, obchodných, prepravných a iných podmienok tak, že:
a) o hlavných vlastnostiach tovaru alebo charaktere služby v rozsahu primeranom použitému prostriedku komunikácie a tovaru alebo službe informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho,
b) o obchodnom mene a sídle predávajúceho informoval v týchto všeobecných obchodných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
c) o telefónnom čísle predávajúceho a o ďalších údajoch, ktoré sú dôležité pre kontakt kupujúceho s predávajúcim, najmä adresu jeho elektronickej pošty a číslo faxu, ak ich má informoval na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho a v týchto všeobecných obchodných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
d) o adrese predávajúceho, na ktorej môže kupujúci uplatniť reklamáciu tovaru alebo služby, podať sťažnosť alebo iný podnet informoval v týchto všeobecných obchodných podmienkach a reklamačnom poriadku, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
e) o celkovej cene tovaru alebo služby vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých ostatných daní alebo ak vzhľadom na povahu tovaru alebo služby nemožno cenu primerane určiť vopred, spôsob, akým sa vypočíta, ako aj o nákladoch na dopravu, dodanie, poštovné a iné náklady a poplatky, alebo, ak tieto náklady a poplatky nemožno určiť vopred o skutočnosti, že kupujúci ich bude povinný uhradiť informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho,
f) o platobných podmienkach, dodacích podmienkach, o lehote, do ktorej sa predávajúci zaväzuje dodať tovar alebo poskytnúť službu, o informácii o postupoch uplatňovania a vybavovania reklamácií, sťažností a podnetov kupujúceho informoval v príslušných článkoch týchto obchodných podmienok a reklamačného poriadku, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
g) o odstúpení od kúpnej zmluvy a o podmienkach informoval v týchto všeobecných obchodných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
h) o poučení o zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru alebo služby podľa ust. § 622 a 623 Občianskeho zákonníka informoval v reklamačnom poriadku, ktorý je umiestnený na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
i) o existencii a podrobnostiach záruky poskytovanej výrobcom alebo predávajúcim podľa prísnejších zásad ako ustanovuje ust. § 502 Občianskeho zákonníka, ak ju výrobca alebo predávajúci poskytuje, ako aj informáciu o existencii a podmienkach pomoci a službách poskytovaných kupujúcemu po predaji tovaru alebo poskytnutí služby, ak sa taká pomoc poskytuje informoval v reklamačnom poriadku, ktorý je umiestnený na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
j) o kompatibilite elektronického obsahu s hardvérom a softvérom, o ktorých predávajúci vie alebo je rozumné očakávať, že o nich vie, ak je to vhodné informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho
k) o tom, že kúpna zmluva bude uložená v elektronickej podobe u predajcu a je kupujúcemu dostupná po tom, ako si ju kupujúci písomne vyžiada informoval v týchto všeobecných obchodných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
l) o tom, že jazykom ponúkaným na uzatvorenie zmluvy je slovenský jazyk informoval v týchto všeobecných obchodných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
m) informáciu o možnosti a podmienkach riešenia sporu prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov; pričom predávajúci zároveň uviedol na príslušnej podstránke elektronického obchodu odkaz na platformu alternatívneho riešenia sporov, prostredníctvom ktorej môže spotrebiteľ podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu.

3) Kúpna cena, podmienky plnenia a platobné podmienky

1. Ponuka predávajúceho je umiestnená na web stránke https://sepiatlac.sk, ktorá súčasne obsahuje všetky informácie v súlade s § 3 zákona č. 102/2014 Z. z.

2. Používaním stránok prevádzkovaných predávajúcim, kupujúci súhlasí s používaním cookies, ktoré predávajúcemu pomáhajú zabezpečiť lepšie služby. Na stránke sú ukladané nasledujúce typy cookies. Odvolať súhlas s používaním cookies môže kupujúci zaslaním e-mailu na adresu predávajúceho info@sepiatlac.sk. Získané informácie sú chránené a zabezpečené pred zneužitím.

3. Predávajúci je po dobu umiestenia predmetného tovaru v ponukovom katalógu viazaný informáciami, ktoré pri tovare uviedol a následná zmena návrhu nemá vplyv na už uzatvorenú zmluvu. Ceny dohodnuté v individuálnej zmluve medzi kupujúcim a predávajúcim majú prednosť pred cenami tovaru uvedenými v tomto bode. Cenový graf umiestnený na web stránke https://sepiatlac.sk znázorňuje online cenu za ľubovoľný počet kusov ponúkaného tovaru.

4. Kupujúci je povinný uviesť pravdivé a úplné údaje vo všetkých objednávkových formulároch, inak sa objednávka nepovažuje za ponuku na uzatvorenie kúpnej zmluvy.
5. Kupujúci zodpovedá za kvalitu podkladov alebo inej obrazovej predlohy, ktorú sám poskytne.

6. Kupujúci zaslaním obrazovej predlohy na výrobu ním objednaného tovaru prehlasuje, že predávajúci plnením neporuší zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov ani iné predpisy chrániace duševné vlastníctvo.

7. Predávajúci nie je v omeškaní a nezodpovedá za škodu, ktorá bola spôsobená tým, že zaslaná objednávka nebola riadne a pravdivo vyplnená. Predávajúci tiež nezodpovedá za škodu, ktorá bola spôsobená kupujúcemu dôsledkom toho, že kupujúci zabudol svoje prístupové heslo a/alebo prístupové heslo kupujúceho bolo zneužité bez pričinenia predávajúceho.

8. Predávajúci umožňuje tieto druhy platby za tovar:
◦ platba na dobierku
◦ platba v hotovosti
◦ platba kartou pri osobnom odbere
◦ platba bankovým prevodom.

9. Ak kupujúcim nie je spotrebiteľ, platobné podmienky si s predávajúcim dohodne v individuálnej zmluve, ktorá má prednosť pred týmito VOP. V prípade, že v individuálnej zmluve nie sú dohodnuté platobné podmienky, riadia sa pravidlá platby za tovar týmito VOP a Obchodným zákonníkom.
10. V prípade, ak kupujúci nezaplatí predávajúcemu celú kúpnu cenu, zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.

4) Podmienky dodania tovaru

1. Dodacie lehoty predávajúceho sú viazané na konkrétny požadovaný produkt a na požadované množstvá tlače a budú oznámené kupujúcemu v potvrdení (akceptácii) objednávky. Ak sa predávajúci a kupujúci v kúpnej zmluve nedohodli inak, predávajúci je povinný dodať vec kupujúcemu bezodkladne, najneskôr do 30 dní odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy. Ak predávajúci nesplnil svoj záväzok dodať vec v lehote podľa prvej vety, kupujúci ho vyzve, aby dodal vec v ním poskytnutej dodatočnej primeranej lehote. Ak predávajúci nedodá vec ani v tejto dodatočnej primeranej lehote, kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy.

2. Predávajúci umožňuje nasledujúce spôsoby doručenia: osobný odber, doručenie prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s., doručenie kuriérom. Cena za prepravu sa zobrazuje ihneď po výbere spôsobu dopravy pri vypĺňaní objednávky kupujúcim a závisí od požadovaného množstvá tlače.

3. Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je predávajúcim alebo jeho zástupcom povereným doručiť tovar a kupujúcim dohodnuté v kúpnej zmluve alebo dohodnuté iným spôsobom v čase pred doručovaním tovaru. Po uplynutí 7 dní odo dňa, keď bol kupujúci povinný tovar prevziať, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy.

4. Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar ako aj jeho obal ihneď po doručení. Kupujúci môže odmietnuť prevziať dodaný tovar s vadou alebo potvrdiť doručenie tovaru s vadou a následne v zmysle reklamačného poriadku uplatniť reklamáciu vád tovaru.

5. Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim odstúpiť od kúpnej zmluvy a predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu alebo časť kúpnej ceny v lehote 14 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy.

6. Miestom dodania tovaru je miesto uvedené v akceptácii objednávky predávajúcim, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Dodanie tovaru sa uskutočňuje len v rámci Slovenskej republiky a Českej republiky.

5) Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare

1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar a jeho prevzatím.

2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.

6) Práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho

1. Predávajúci je povinný:
• Dodať tovar na základe objednávky kupujúceho potvrdenej predávajúcim v dohodnutom množstve, kvalite a termíne.
• Tovar zabaliť a odoslať (prípadne iba zabaliť a pripraviť na osobné prevzatie) v individuálne dohodnutej lehote od záväzného akceptovania objednávky kupujúceho predávajúcim.

2. Predávajúci je oprávnený:
• Na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.

3. Kupujúci je povinný:
• Tovar prevziať.
• Zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru.

4. Kupujúci je oprávnený:
• Na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní návrhu.
• Byť oboznámený o tom, že objednaný tovar mu nemôže byť dodaný.

7) Odstúpenie od zmluvy

1. Kupujúci má právo zmeniť alebo stornovať elektronickú objednávku len do okamžiku záväznej akceptácie objednávky kupujúceho predávajúcim, t.j. do doby jej zaradenia do výroby zo strany predávajúceho.

2. Ak kupujúci požaduje zmenu alebo stornovanie elektronickej objednávky po jej zaradení do výroby, predávajúci má nárok na nahradenie nákladov vzniknutých do daného momentu zo strany kupujúceho.

3. Odstúpenie spotrebiteľa od Zmluvy sa riadi ustanoveniami zákona č. 102/2014 Z. z. Spotrebiteľ berie na vedomie, že v prípade tovaru a služieb poskytovaných predávajúcim ide o poskytovanie tlačiarenských, grafických a ostatných služieb. Tieto služby sú prispôsobované špecifickým požiadavkám jednotlivých zákazníkov a v zmysle ust. § 6 ods. 6 písm. c) zákona č. 102/2014 Z. z. ide o tovar zhotovený podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, vyrobený na mieru a tovar určený osobitne pre jedného spotrebiteľa, a teda spotrebiteľ nemôže od zmluvy bezdôvodne odstúpiť. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípadoch stanovených v zákone a týchto VOP. Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy je prístupný na príslušnej podstránke predávajúceho.

4. Ak kupujúci nie je spotrebiteľom právo na odstúpenie od Zmluvy sa riadi ust. § 344 a nasl. Obchodného zákonníka a v prípade, že má s predávajúcim uzatvorenú individuálnu zmluvu, odstúpenie od Zmluvy sa riadi prednostne jej ustanoveniami.

5. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v týchto prípadoch:
• V prípade, že podklady dodané kupujúcim, na základe ktorých má byť vyrobený a dodaný tovar, nezodpovedajú minimálnym technickým požiadavkám určených predávajúcim na jeho výrobu alebo obsahujú obrázky, fotografie, ktorých zverejňovanie je v rozpore s platnými právnymi predpismi.
• Z dôvodov vyššej moci alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od predávajúceho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode.
• Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti informovať kupujúceho bez zbytočného odkladu a vrátiť mu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote 15 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy prevodom na účet určený kupujúcim.

8) Ochrana osobných údajov

Informovanie dotknutých osôb v súlade s článkom 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie“)

1. Predávajúci sa zaväzuje, že údaje kupujúceho, ktoré nadobudol a spracúva za účelom uzatvorenia zmluvného vzťahu pri predaji tovaru a služieb (ďalej len „osobné údaje“) bude spracúvať v súlade s Nariadením.

2. Účelom spracúvania osobných údajov je uzatvorenie a plnenie predmetu zmluvy.

3. Právnym základom pre spracúvanie osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia je predzmluvný a zmluvný vzťah.

4. Predávajúci sa zaväzuje využívať osobné údaje výlučne na účel, na ktorý ich získal; nebude ich zverejňovať, sprístupňovať alebo poskytovať tretím stranám, s výnimkou tých subjektov, ktorým sú v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky a Európskej únie povinné ich sprístupniť alebo poskytnúť. Osobné údaje nebudú prenesené do iných krajín mimo územia Slovenskej republiky a Európskej únie.

5. Kupujúci má voči predávajúcemu právo požadovať prístup k svojim osobným údajom podľa článku 15 Nariadenia a namietať podľa článku 21 Nariadenia voči ich spracúvaniu, na opravu podľa článku 16 Nariadenia, na výmaz podľa článku 17 Nariadenia, na obmedzenie spracúvania podľa článku 18 Nariadenia a podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

6. Predávajúci bude spracúvať osobné údaje iba počas doby trvania účelu a v rozsahu nevyhnutnom na splnenie účelu ich spracúvania. Dokumenty s osobnými údajmi v elektronickej forme budú po skončení účelu spracúvania z elektronických médií vymazané a dokumenty v listinnej forme budú zlikvidované s výnimkou tých, ktoré musia byť v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky naďalej uchovávané počas trvania ich úložnej doby podľa zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach v znení neskorších predpisov. Po skončení úložnej doby budú zlikvidované.

7. Kupujúci sa môže obrátiť so svojimi otázkami ohľadom spracovania jeho osobných údajov na predávajúceho písomne na adresu jeho sídla alebo zaslaním e-mailu na adresu info@sepiatlac.sk.

8. Ďalšie informácie o podmienkach spracovania osobných údajov kupujúceho podľa článku 13 Nariadenia sa nachádzajú na adrese https://sepiatlac.sk v príslušnej sekcii.

9. Zaškrtnutím políčka súhlasím so zasielaním ponukových e-mailov z internetového obchodu kupujúci súhlasí so zasielaním ponukových e-mailov maximálne dvakrát do mesiaca. Službu zasielania noviniek e-mailom je možné kedykoľvek zrušiť.

10. Objednávky je možné uskutočniť i bez registrácie.

11. Odoslaním registrácie na adrese https://sepiatlac.sk kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov pre účely zasielania reklamných ponúk a potvrdzuje, že si prečítal podmienky pre spracovanie osobných údajov a súhlasí s nimi. Kupujúci súhlasí s tým, že v prípade registrácie budú jeho údaje v objednávke už obsiahnuté (predvyplnené). Z odberu reklamných ponúk sa kupujúci môže kedykoľvek odhlásiť kliknutím na príslušný odkaz na konci reklamnej ponuky.

12. Kupujúci je oprávnený kedykoľvek vzniesť námietku proti používaniu údajov na účely priameho marketingu formou krátkeho písomného oznámenia zaslaného na adresu info@sepiatlac.sk alebo odvolať svoj súhlas bez akýchkoľvek nákladov.

9) Reklamačný poriadok

1. Reklamácie sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho a Obchodného zákonníka a Zákona na ochranu spotrebiteľa. Záručná lehota je uvedená u každého výrobku v detaile tovaru.

2. Predávajúci zodpovedá za vady tovaru, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim a za vady tovaru, ktoré sa prejavia po prevzatí tovaru v záručnej dobe (záruka).

3. Fotografie produktov sú ilustratívne a môžu sa od reality líšiť. Uvedené nemôže byť dôvodom na reklamáciu.

4. Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný tovar prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového tovaru.

5. Spotrebiteľ má právo uplatniť reklamáciu v prevádzkarni predávajúceho na adrese Lamačská cesta 8, 811 04 Bratislava, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na predávané tovary alebo poskytované služby tak, že doručí tovar do prevádzkarne predávajúceho a doručí predávajúcemu prejav vôle kupujúceho uplatniť si svoje právo (ďalej len „Oznámenie o uplatnení reklamácie“). V prípade zasielania tovaru poštou, predávajúci odporúča tovar pri jeho zasielaní na reklamáciu poistiť. Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá.

6. Reklamačné konanie týkajúce sa tovaru, ktorý sa dá doručiť predávajúcemu, začína dňom, kedy sú splnené kumulatívne všetky nasledujúce podmienky:
a) doručenie Oznámenia o uplatnení reklamácie predávajúcemu, a
b) doručenie reklamovaného tovaru od kupujúceho predávajúcemu.

7. Predávajúci vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme zvolenej predávajúcim, napr. vo forme e-mailu alebo v listinnej podobe, v ktorom je povinný presne označiť reklamované vady tovaru, aký spôsob vybavenia reklamácie kupujúci požaduje, dátum uplatnenia reklamácie, dátum prijatia reklamácie, číslo reklamácie, kontaktné údaje na kupujúceho, meno osoby, ktorá reklamáciu vybavuje, kedy a kde bol tovar kúpený a cena, za ktorú bol tovar kúpený a ak má potvrdenie listinnú podobu, tak obsahuje aj podpis osoby, ktorá reklamáciu vybavuje, podpis kupujúceho a pečiatku predávajúceho.

8. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie.

9. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

10. O výsledku vybavenia reklamácie bude predávajúci informovať kupujúceho bezprostredne po ukončení reklamačného konania telefonicky alebo písomne a zároveň mu bude spolu s tovarom, resp. prostredníctvom e-mailu, doručený doklad o vybavení reklamácie. Doba trvania reklamácie sa počíta od nasledujúceho dňa po uplatnení reklamácie do dňa vybavenia reklamácie. Po márnom uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci - spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.

11. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:
a) odovzdaním opraveného tovaru,
b) výmenou tovaru,
c) vrátením kúpnej ceny tovaru,
d) vrátením kúpnej ceny v hotovosti, na účet, prípadne v podobe darčekových kupónov
e) vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
f) písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia,
g) odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

12. V prípade tovaru vráteného poštou alebo prostredníctvom distribučného partnera predávajúceho z dôvodu výskytu vady tovaru, má kupujúci právo na vrátenie poplatku za zaslanie tovaru. Poplatok bude kupujúcemu vrátený na ním uvedený bankový účet v lehote 14 dní odo dňa doručenia dokladu o jeho úhrade predávajúcemu.

13. Kupujúci je povinný prevziať si reklamovaný tovar v lehote do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia predávajúceho o vykonaní opravy reklamovaného tovaru. V prípad, že si kupujúci v tejto lehote opravený tovar neprevezme, je povinný zaplatiť predávajúcemu skladné vo výške 1,00 EURO za každý začatý deň neprevzatia tovaru až do dňa prevzatia tohto tovaru.

14. Predávajúci nezodpovedá za vadu tovaru, ak:
• kupujúci spôsobil vadu tovaru sám;
• vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho opotrebenia bežným užitím, nesprávneho používania alebo používania v rozpore s účelom, na ktorý je daný tovar určený;
• kupujúci pred prevzatím tovaru o vade tovaru vedel, resp. bol na vadu výslovne a jasne upozornený a ak bola pre vadu poskytnutá zľava z ceny tovaru;
• ak sa tovar reklamuje po uplynutí záručnej doby alebo inej lehoty, v rámci ktorej si má tovar uchovať svoje špecifické vlastnosti.

15. Reklamáciu tovaru je kupujúci povinný uplatniť bez zbytočného odkladu po zistení vady, aby mohla byť reklamácia správne posúdená a vybavená. Kupujúci je povinný poskytnúť súčinnosť k riešeniu reklamácie, najmä uvedením svojho mena, priezviska, adresy na doručovanie, e-mailovej adresy, telefónneho čísla, dátumu reklamácie, popisu vady tovaru a požadovaného spôsobu vybavenia reklamácie. Pre správne posúdenie reklamácie je nutné, aby reklamovaný tovar bol kompletný a v súlade s všeobecnými hygienickými zásadami.

16. Ak ide o vadu tovaru, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

17. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. Ak ide o vadu tovaru, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať.

18. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.

19. Ak tovar má vady, o ktorých predávajúci vie, je povinný kupujúceho pri dojednávaní kúpnej zmluvy na ne upozorniť. Ak dodatočne vyjde najavo vada, na ktorú predávajúci kupujúceho neupozornil, má kupujúci právo na primeranú zľavu z dojednanej ceny zodpovedajúcu povahe a rozsahu vady; ak ide o vadu, ktorá robí tovar neupotrebiteľnou, má tiež právo od zmluvy odstúpiť. Právo odstúpiť od zmluvy má kupujúci aj vtedy, ak ho predávajúci ubezpečil, že tovar má určité vlastnosti, najmä vlastnosti vymienené kupujúcim, alebo že nemá žiadne vady, a toto ubezpečenie sa ukáže nepravdivým.

10) Záverečné ustanovenia

1. Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj (Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07 Bratislava; odbor výkonu dozoru; tel. č. 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04)

2. Pokiaľ kupujúci nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s Poskytovateľom je Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, http://www.soi.sk alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk). Zákazník môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

3. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

4. Predávajúci nezodpovedá tretím osobám za prípadné porušenie autorských práv, práv vyplývajúcich z priemyselného vlastníctva a iných obdobných práv poskytujúcich právnu ochranu podľa osobitných právnych predpisov kupujúcim.

5. V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.

6. Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky.

7. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť 1.3.2023.